Service mark symbol ℠

Үйлчилгээний тэмдгийн тэмдэг болох ℠ нь үг, хэллэг, тэмдэг, логог үйлчилгээний тэмдэг гэж үзэж байгааг илэрхийлэхэд ашиглагддаг. Үйлчилгээний тэмдэг нь барааны тэмдэгтэй төстэй боловч биет бүтээгдэхүүнээс илүү үйлчилгээг тусгайлан тодорхойлдог. Энэ нь ихэвчлэн бусад бизнесээс ялгахын тулд зар сурталчилгаа, сурталчилгааны үйлчилгээтэй холбоотой ашиглагддаг. Бүтээгдэхүүний барааны тэмдгийн (™) нэгэн адил үйлчилгээний тэмдгийн тэмдэг нь тухайн нэр томьёо эсвэл логог брэнд болгоход ашиглаж байгааг олон нийтэд мэдээлэх үүрэг гүйцэтгэдэг.