Байгууллагын лого, логоны стандарт

I. ЛОГОНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1.5 Логоны хэмжээ, харьцаа
1.6 Логоны үндсэн өнгө
1.7 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх
1.8 Өнгөнпй хэрэглэх харьцаа

II. ҮСГИЙН ШРИФТ
2.3 Үсгийн шрифт /Үндсэн/
2.4 Үсгийн шрифт /Туслах/

III. ЛОГОГ ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ
3.3 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх
3.4 Логонд хориглох зүйлүүд

IV. АЛБАН БИЧИГ ХЭРЭГ
4.1 Албан бланк А4 /Монгол/
4.2 Албан бланк А4 /Англи/
4.3 Албан бланк А5 /Монгол/
4.4 Албан бланк А5 /Англи/
4.5 Захирлын тушаал А4
4.6 Захирлын тушаал А5
4.7 Нэрийн хуудас /Монгол/
4.8 Нэрийн хуудас /Англи/
4.9 Ажлын үнэмлэх
4.10 Дугтуй А4
4.11 Дугтуй А5
4.12 Дугтуй 200х90мм
4.13 Бичиг баримтын хавтас
4.14 Brochure компанийн танилцуулга

Эх файл:

  • Corel Draw, .cdr файл
  • Adobe Photoshop, .psd файл
  • Portable Document Format, .pdf файл
  • Portable Network Graphics, .png файл
  • Зурган файл, .jpg, 400 dpi
  • Нягтрал 400 dpi /Dots per inch/

Захиалга өгөх

 

You may also like