Байгууллагын лого, логоны стандарт, албан бичиг хэрэг – Брэндбүүк

I. ЛОГОНЫ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1.5 Логоны хэмжээ, харьцаа
1.6 Логоны үндсэн өнгө
1.7 Логог хар, цагаан өнгөөр хэрэглэх
1.8 Өнгөнпй хэрэглэх харьцаа

II. ҮСГИЙН ШРИФТ
2.3 Үсгийн шрифт /Үндсэн/
2.4 Үсгийн шрифт /Туслах/

III. ЛОГОГ ХЭРЭГЛЭХ СТАНДАРТ
3.3 Логог дэвсгэр фонтой хэрэглэх
3.4 Логонд хориглох зүйлүүд

IV. АЛБАН БИЧИГ ХЭРЭГ
4.1 Албан бланк А4 /Монгол/
4.2 Албан бланк А4 /Англи/
4.3 Албан бланк А5 /Монгол/
4.4 Албан бланк А5 /Англи/
4.5 Захирлын тушаал А4
4.6 Захирлын тушаал А5
4.7 Нэрийн хуудас /Монгол/
4.8 Нэрийн хуудас /Англи/
4.9 Ажлын үнэмлэх
4.10 Дугтуй А4
4.11 Дугтуй А5
4.12 Дугтуй 200х90мм
4.13 Бичиг баримтын хавтас
4.14 Brochure компанийн танилцуулга

Эх файл:

  • Corel Draw, .cdr файл
  • Adobe Photoshop, .psd файл
  • Portable Document Format, .pdf файл
  • Portable Network Graphics, .png файл
  • Зурган файл, .jpg, 400 dpi
  • Нягтрал 400 dpi /Dots per inch/

Захиалга өгөх

 

You may also like