Бүрдүүлэх материал

 • Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар
 • Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын схем зураг
 • Загвар зураг
 • Ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/

Загвар зургийн бүрдэл

 • Нүүр хуудас /Батлагдах/
 • Байршлын схем
 • Орчны тойм /Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах/
 • Тайлбар бичиг, төлөвлөлтийн санаа
 • Ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
 • Хөдөлгөөний схем
 • Тохижилтын зураглал
 • Харагдах байдал
 • Байгуулалтууд
 • Огтлолууд
 • Нүүр тал, өнгөний шийдэл, хаягийн зураглал /Батлагдах/
 1. Загвар зургийн бүрдлийн ерөнхий шаардлага татаж авах
 2. .dwg формат-аар татаж авах
 3. .dwg формат-аар татаж авах
 4. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 5. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 6. Үлгэрчилсэн загвар A3.pdf формат-аар татаж авах
 7. Үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 8. Үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 9. Байгаль орчны үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 10. Байгаль орчны үлгэрчилсэн загвар A4.pdf формат-аар татаж авах
 11. Архитекторуудын хариуцсан дүүргүүдийн зураг үзэх
 12. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг MNS 6736 : 2018 стандартын хамрах хүрээнд дагаж мөрдөнө. СТАНДАРТ ТАТАЖ АВАХ

via https://uda.ub.gov.mn/?p=2178